คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ


SHARE

Latest news


Tags


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ” ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๐ ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ไขมัน: ทำสบู่ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และคุณจินดา รุ่งโรจน์ศรี เป็นวิทยากร

๐ ปฏิบัติการเคมี เรื่อง โภชนาการ (ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร) มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และคุณทัศนีย์ สามารถ เป็นวิทยากร

๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ มี รองศาสตราจารย์ธงชัย สุธีรศักดิ์ และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร

๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง โมเมนตัมและการชนกันของวัตถุ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล และคุณวัฒนา ศรัทธาวีระกุล เป็นวิทยากร

๐ ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอและเทคนิคเบื้องต้นทางชีวโมเลกุล มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร

๐ ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในน้ำทะเล มี ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต และคุณนภาพิศ หลิมสถาพรกุล เป็นวิทยากร

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SMT ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 88 คน เข้าร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายอำนวยการ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารสถานศึกษา และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษา ด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา และด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการแก่สังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และมี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอและให้คะแนนการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ดีเด่น ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น จำนวน 4 รางวัล   1. นางสาวคริษฐา พัฒนวิวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัล Outstanding Presenter ซึ่งให้คะแนนโดยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ รางวัล Outstanding Presenter ซึ่ง Vote โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. นายพรณรงค์ อ่อนชาติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)   ได้รับรางวัล Runner-up Presenter ซึ่งให้คะแนนโดยอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเงินรางวัล 500…

 • บรรยากาศการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300 ประจำปี พ.ศ.2567

  บรรยากาศการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300 ประจำปี พ.ศ.2567

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีกำหนดการตรวจเยี่ยมคณะฯ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 300 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ คุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิตร ศาสตราจารย์จามรี ธีรตกุลพิศาล รองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และนางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์