คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 3


SHARE

Latest news


Tags


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายอำนวยการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรง ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีสู่อาจารย์ใหม่หรือนักวิจัยใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news