นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เรียนรู้การฟื้นฟูผักลิ้นห่านและการอนุรักษ์จักจั่นทะเลจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักลิ้นห่านและจักจั่นทะเลบ้านไม้ขาว และ เรียนรู้วิถีประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรจากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและการแปรรูปบ้านแหลมทราย


SHARE

Latest news


Tags


ผศ.ดร.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เรียนรู้การฟื้นฟูผักลิ้นห่านและการอนุรักษ์จักจั่นทะเลจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักลิ้นห่านและจักจั่นทะเลบ้านไม้ขาว หลังจากนั้นได้พอนักศึกษา เรียนรู้วิถีประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรจากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและการแปรรูปบ้านแหลมทรายในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยบุนเกียวรุ่นที่ 10

#คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม #สวทช #วช #กฟผ #อบตไม้ขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news