นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Children & Youth : CCE)


SHARE

Latest news


Tags


เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นางสาวศิริวิมลวรรณ แพ่งโยธา และนายปกรณ์ สุวรรณกายี นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวแทนจากชมรมเพื่อนสิ่งแวดล้อม (FOTEC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Children & Youth : CCE) จัดขึ้นโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพและทักษะของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการดำเนินการโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมทักษะเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการประเมินผลข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามสถานการณ์แผนและนโยบายระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news