นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ


SHARE

Latest news


Tags


วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มีการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่

  1. นายปรวิศร์ จารึก นำเสนอเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่-เวลาของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง
  2. นายธนวัฒน์ ประโมจนีย์ นำเสนอเรื่อง การจำแนกพันธุ์ไม้ของป่าชายเลนด้วยอากาศยานไร้คนขับ

 

โดยงานดังกล่าวมีงานวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กว่า 100 ผลงาน จากสถานการศึกษาทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news