All News

What’s New

Today’s Hot

Trending Now

นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เยี่ยมชมฟาร์มสาธิต ร่อนแร่ สาธิตการทำแผ่นยางพารา ณ Phuket Old Farm และเยี่ยมชมกิจการนากุ้งวินัยฟาร์ม บ้านป่าคลอก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น…

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม…

Recent Posts

พิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน…

ประชุมวิชาการ เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ…

กิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม รร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต…

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร…

Weekly Top