All News

What's New

Today’s Hot

Trending Now

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

กองความร่วมมือด้านทุนการศึกษา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนกรมฯ เข้าพบผู้บริหารในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุนการศึกษา…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานระยะสั้น ร่วมกับ British International School จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด  ในหัวข้อ “ฟื้นผืนดิน ฝ่าภัยแล้ง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิงโบอา ชาง…

Recent Posts

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ณ โรบินสัน ไลฟ์ไตล์ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

กองความร่วมมือด้านทุนการศึกษา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนกรมฯ เข้าพบผู้บริหารในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรา โกศินานนท์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุนการศึกษา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้แทนกรมฯ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานระยะสั้น ร่วมกับ British International School จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานระยะสั้น…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด  ในหัวข้อ “ฟื้นผืนดิน ฝ่าภัยแล้ง” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  เด็กหญิงโบอา ชาง จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศ…

Weekly Top