All News

What’s New

Today’s Hot

Trending Now

นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เยี่ยมชมฟาร์มสาธิต ร่อนแร่ สาธิตการทำแผ่นยางพารา ณ Phuket Old Farm และเยี่ยมชมกิจการนากุ้งวินัยฟาร์ม บ้านป่าคลอก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น…

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม…

Recent Posts

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี…

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม​ “AI Utilization Experience for the Implementation of SDGs” ณ มหาวิทยาลัยโซโจ (Sojo University) ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 – 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาอิสลาม  จังหวัดปัตตานี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ปกรณ์  ประสิทธิ์ศุภโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและพัฒนาระบบ ร่วมต้อนรับ…

Weekly Top